برای اولین بار حل مشکل خاموشی صفحه سفید و یا سیاهی و شطرنجی y600-u20_u40 بعد از فلش

بزودی ارائه خواهد شد...